Nie otrzymałeś wynagrodzenia od klienta? Sprawdź co trzeba zrobić!

Co zrobić, gdy kontrahent nie opłaci faktury, jakie są nasze prawa?

O ile próby porozumienia się z kontrhentem w sprawie zapłaty należnej nam kwoty nie dały rezultatu, w pierwszej kolejności powinieneś wysłać do naszego dłużnika pocztą – listem poleconym, tzw. przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym wyznaczymy ostateczny termin do uregulowania należności. W takim piśmie poza danych zarówno naszych, jak również kontrahenta należy wskazać kwotę , a oprócz tego numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot należności, a także określić bazę naszego żądania, jak i termin zapłaty. Zasadne jest, ażeby w wezwaniu wskazać, że w wypadku nie uiszczenia zapłaty w terminie, roszczenie o zapłatę zostanie skierowanie na drogę postępowania sądowego.

Co, w sytuacji gdy upomnienie nie wystarczy?

Jeżeli już, pomimo skierowania wezwania, klient nie zapłaci, pozostanie nam dochodzenie zapłaty na  drodze postępowania sądowego. W tym celu konieczne będzie wniesienie pozwu do odpowiedniego sądu. Powinieneś, więc uprzednio zadbać o zebranie dowodów na poparcie naszych żądań, które zostaną przedstawione w sądzie. Jeśli posiadamy uznanie długu przez naszą firmęzego dłużnika, koniecznie przedstawmy ten dokument Sądowi. Spośród trybów postępowania w zakresie dochodzenie zapłaty z tytułu nieuregulowanych faktur, najczęstszymi są postępowanie nakazowe albo upominawcze. W takim postępowaniu sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym nakazuje dłużnikowi zapłatę dochodzonych należności wraz z odsetkami i kosztami procesu albo zobowiązuje żeby
w terminie dwóch tygodniu złożył sprzeciw/zarzuty.

Co będzie się działo potem, jak dużo czasu potrwa odzyskiwanie środków?

Jeżeli dłużnik nie złożył sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty Sąd na wniosek powoda opatrzy nakaz klauzulą wykonalności, a taki dokument będzie stanowił tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego poprzez komornika. Okres wymagany na odzyskanie dochodzonych należności – liczony od dnia wysłania wezwania do dłużnika, do dnia wyegzekwowania należności – wynosi od 3  do 6 miesięcy i zależy m.in. od tego, do którego Sądu kierujemy roszczenie i  jaki majątek posiada dłużnik.

porady prawnika

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli dłużnik złoży sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty. Wówczas czas niezbędny na wyznaczenie terminu rozprawy, przeprowadzenie dowodów, wydanie wyroku przed Sądem I instancji, rozpoznanie ewentualnej apelacji – to czas od ok. 6 miesięcy wręcz do 1,5 roku

Jakie będą i po czyjej stronie będą koszty potencjalnego postępowania sądowego?

Kodeks postępowania cywilnego definiuje koszty procesu jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw przed sądem. Wśród cen postępowania można wyróżnić koszty sądowe , a ponadto koszty powiązane z działaniem przedstawiciela. Do kosztów sądowych zalicza się opłaty i wydatki.

Dochodząc przed sądem zapłaty należności, konieczne będzie uiszczenie tak zwanej opłaty sądowej od pozwu. Zasadniczo jest to tzw. opłata stosunkowa, która wynosi  pięć% wartości przedmiotu sporu (czyli kwoty, której dochodzimy) nie mniej niż 30 PLN i nie więcej niż 100 000 złotych. Taka opłata obowiązuje właśnie w postępowaniu upominawczym. Natomiast w postępowaniu nakazowym opłata od pozwu wynosi 1,25%wartości przedmiotu sporu.

Jeżeli przy tym strona będzie w sprawie  reprezentowana przez fachowego przedstawiciela, koniecznym będzie uiszczenie tzw. opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN.

Trzeba pamiętać, iż możliwe jest żądanie zwrotu cen procesu od strony przeciwnej. Adekwatnie do art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie – koszty procesu. Trzeba, więc mieć na uwadze, iż koszty nie są zwracane samoczynnie, niemniej jednak na wyraźny wniosek strony, która sprawę wygrała. Poza tym strona wygrywająca ma możliwość żądać jedynie niezbędnych cen. Jeżeli jesteśmy reprezentowani przez specjalistycznego pełnomocnika Sąd na wniosek strony wygrywającej zwraca też koszty zastępstwa procesowego.

Warto wskazać, że niejednokrotnie wezwanie do zapłaty skierowane poprzez fachowego pełnomocnika sprawia oczekiwaną reakcję dłużnika w postaci natychmiastowej zapłaty lub pisemnej deklaracji z wskazanymi terminami uregulowania zobowiązania.

Dodaj komentarz